Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Electro World worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Electro World;

bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

dag: kalenderdag;

duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Electro World in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Electro World: United Retail B.V.;

herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Electro World en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Electro World gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Gegevens van Electro World

United Retail B.V. (Electro World), Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen

Telefoonnummer: 035-3032500 (lokaal tarief), bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@electroworld.nl. De consument kan ook via onze website contact een elektronisch formulier invullen: http://www.electroworld.nl/contact.

KvK-nummer: 32089173

Btw-identificatienummer: 810527431B01

Electro World is lid van Techniek Nederland. Meer informatie is beschikbaar via https://www.electroworld.nl/techniek_nederland.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Electro World op de Electro World website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Electro World en de consument. Hieronder wordt begrepen de situatie dat de overeenkomst wordt gesloten via de website van Electro World en de consument het gekochte zelf ophaalt bij een fysieke winkel van Electro World (of haar franchisenemers), mits dit hetzelfde artikel is en de consument niet een ander artikel uitzoekt.

3.2 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop van producten in fysieke winkels van Electro World (of haar franchisenemers). Op die verkopen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Techniek Nederland, die bij Electro World en bij de rechtbank Den Haag onder nummer 144/1996 ter inzage liggen, en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden. Bekijk en lees de algemene voorwaarden.

3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Electro World voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Electro World zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Electro World gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Electro World niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Electro World onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Electro World is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Electro World passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Electro World daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Electro World bewaart de facturen van elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten. De consument kan deze opvragen.

5.4 Electro World kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Electro World op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Electro World zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1. het bezoekadres van Electro World waar de consument met klachten terecht kan;

2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, inclusief (voor zover van toepassing) de kosten van aflevering, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

5. het modelformulier voor herroeping.

6. De prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.3 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Electro World dit bedongen heeft en:

1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7. Nakoming overeenkomst; Extra garantie; Levering

7.1 Electro World is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.

7.2 Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de consument zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Electro World daarbij tussen de consument en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de consument op te sturen naar de fabrikant of importeur.

7.3 Electro World zal gepaste zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Electro World kenbaar heeft gemaakt.

7.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Electro World geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

7.6 Electro World komt bij een niet tijdige levering niet in verzuim, tenzij de consument haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan Electro World een redelijke termijn tot nakoming is gegund, en Electro World de bestelling niet alsnog binnen die nadere termijn volledig heeft geleverd. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.7 Na ontbinding conform het vorige lid zal Electro World het bedrag dat de consument betaald heeft voor de niet (volledig) ontvangen bestelling, onverwijld terugbetalen.

7.8 De consument kan er ook voor kiezen de bestelde producten op te halen in een van de fysieke winkels van Electro World (of haar franchisenemers), zoals die op de website van Electro World staan vermeld. De consument dient bij de bestelling aan te geven bij welke fysieke winkel hij de bestelde producten wenst op te halen. Voor retourneren kan de consument de fysieke winkel bezoeken.

7.9 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Electro World tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Electro World bekend gemaakte vertegenwoordiger, dan wel het moment van ophalen door de consument of een vooraf aangewezen en aan Electro World bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Betaling

8.1 Electro World blijft eigenaar van het verkochte product zolang de consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden aan Electro World.

8.2 Wanneer in de overeenkomst vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Electro World te melden.

9. Herroepingsrecht

9.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Electro World mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.2 De in artikel 9.1 vermelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

1. indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen. Electro World mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

2. indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd bij niet informeren over herroepingsrecht:

9.3 Indien Electro World de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel 9 vastgestelde bedenktijd.

9.4 Indien Electro World de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

10. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

10.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts bekijken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Indien de consument het product wil uitproberen dan dient de consument dat in een fysieke winkel van Electro World te doen. Electro World verstaat onder het bekijken van het product op de plaats van het gebruik. Zij verstaat onder het bekijken van het product, niet het in gebruik nemen van het product. Als voorbeeld van in gebruik nemen geldt:

Wasautomaat; het doen van een was.
Koffieapparaat; het zetten van koffie.
Koelkast; het aansluiten en in gebruik nemen, het op verzoek van de klant het omwisselen van de draairichting van de deur.
Fotoapparaat; het opnemen en opslaan van films.
Inbouwapparaat; het effectief inbouwen van apparaten.
Kookapparaten; het koken en bereiden van voedsel.
Keukenmachine; het bereiden van voedsel
Deze lijst is slechts een voorbeeld en is onuitputtelijk

10.2 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 10.1. Daaronder wordt begrepen het uitpakken en uitproberen van een product.

10.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Electro World hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

11. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

11.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Electro World.

11.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 11.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Electro World. Dit hoeft niet als Electro World heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

11.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Electro World verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

11.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Electro World aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

11.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

12. Verplichtingen van Electro World bij herroeping

12.1 Als Electro World de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

12.2 Electro World vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Electro World in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Electro World aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

12.3 Electro World gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

12.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Electro World de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

13. Klachtenregeling

13.1 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij Electro World te worden ingediend.

13.2 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

13.3 De consument dient Electro World in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals omschreven in artikel 14.

14. Toepasselijk recht; Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen Electro World en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen de consument en Electro World over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro (te raadplegen en downloaden via: https://www.degeschillencommissie.nl/media/1925/ele-reglement.pdf). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Meer informatie over de Geschillencommissie Elektro is te vinden op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/elektro/).

14.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie Elektro slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig de in artikel 13.2 bepaalde termijn aan Electro World heeft voorgelegd. De consument kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en Electro World en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is Electro World aan deze keuze gebonden.

14.4 Wanneer Electro World een geschil aanhangig wil maken, moet zij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. Electro World dient daarbij aan te kondigen, dat zij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

14.5 De Stichting Geschillenregelingen Techniek Nederland staat ten opzichte van de consument borg voor de nakoming van het in dit artikel 14 genoemde bindend advies. Dit geldt niet indien Electro World het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een maximum van EUR 2.269 per bindend advies. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade.

14.6 Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Electro World. Electro World blijft echter bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

14.7 De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Electro World zich op het bepaalde in artikel 14.6 heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Electro World

[ geografisch adres ondernemer] bij afhalen

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende ordernummer/factuurnummer

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)] of order/factuur nummer

- [Adres consument(en)] afleveradres

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Retouradres:

United Distributie

Galvanistraat 32-34

3861 NJ NijkerkPrivacy statement

Electroworld gaat zo goed en secuur mogelijk met uw privacy om. Binnen dit statement proberen wij uiteen te zetten op welke manieren wij met uw gegevens omgaan en waar wij deze voor gebruiken.

Over ons

Electroworld en Electroworld.nl zijn onderdeel van United Retail. United Retail is een franchise organisatie die ca 320 aangesloten ondernemingen helpt om hun doelgroep een aantrekkelijk aanbod van producten en diensten te kunnen bieden tegen een goede prijs en kwaliteit. Meer informatie over United Retail B.V. kunt u vinden op www.retail.nl.

U kunt het team van Electro World bereiken via onderstaande gegevens:

Via mail: info@electroworld.nl

via telefoon: 035-3032500

Per post: postbus 286, 1270 AG Huizen

Uw persoonsgegevens zijn van u

Uw persoonsgegevens zijn gewoon van u. Wij bewaren de data die we eventueel van u mochten gebruiken alleen voor de termijn dat deze data relevant zijn, en deze informatie gebruiken we alleen op het moment dat het gebruikt kan worden om u beter van dienst te zijn, of als dit wettelijk verplicht is. Voor de volgende doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens:

- Het verwerken van een bestelling

- Het bezorgen van een bestelling

- Contact met Electroworld (klantenservice)

- Het opslaan van wettelijk verplichte administratieve informatie indien u een bestelling plaatst

- Het opslaan van account informatie

- Het versturen van e-mail nieuwsbrieven

Electroworld verkoopt of deelt uw gegevens nooit aan derden zonder toestemming van u.

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan een aangesloten ondernemer indien u een bestelling geplaatst heeft en deze ondernemer heeft gekozen als leverancier van het product of de dienst.

Wat voor gegevens bewaren we van u?

- Uw telefoonnummer

- Uw adresgegevens

- Uw naam

- Uw e-mailadres

- Indien u betaald heeft uw bankrekeningnummer

Deze gegevens bewaren we omdat we u graag netjes bij uw naam aanspreken als we contact met u hebben. Of dit nu klantenservice is of een e-mail nieuwsbrief. Uw telefoonnummer, adresgegevens en e-mail gebruiken we voor e-mail nieuwsbrieven, contact over uw bestelling en om uw bestelling bij u te kunnen bezorgen.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Electroworld.nl werkt samen met een aantal verwerkers. Electroworld deelt uw gegevens alleen met andere partijen als dit nodig is voor onze diensten. Hierbij kunt u denken aan:

- Bezorgdiensten (zoals PostNL)

- Onze interne reparatievakmannen

- Betaalservices

- The Feedback Company (voor reviews)

Indien Electroworld.nl gebruik maakt van externe partijen hebben we hier duidelijke afspraken mee gemaakt om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, een document waarin we uw rechten borgen.


Voorbeelden van verwerkers zijn:

Mailplus:
Dit is een content management systeem waar we onze e-mails mee versturen.

Google Analytics:
Google Analytics is software waar we onze online activiteiten mee kunnen meten.

Google Adwords:
Google AdWords is een online advertentieservice die is ontwikkeld door Google.

Hotjar:
Hotjar is een programma die ons inzichten geeft over ons websitebezoek.

Onze webbouwer:
Onze webbouwer die aan electroworld.nl bouwt zorgt dat elke bestelling via onze website, verwerkt wordt.

Ons marketing bureau:
Wij werken samen met een marketing bureau die ons helpt me online marketing in de breedste zin.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Het verwerken en bezorgen van een internet bestelling
Als wij een bestelling via onze website binnen krijgen delen we uw gegevens met interne collega’s, aangesloten ondernemers en de bezorgdienstverlener om uw bestelling bij u thuis te krijgen. Deze gegevens bewaren we zolang dit nodig is voor uw bestelling en houden we vast om te kunnen bewijzen dat u inderdaad deze bestelling heeft gedaan.

Gegevens naar aanleiding van bestellingen die op Electroworld.nl zijn verwerkt blijven een maand binnen ons content managementsysteem staan. Daarna worden gegevens die te koppelen zijn aan u, als persoon, onleesbaar gemaakt.

Administratieve gegevens over uw bestelling Administratieve en noodzakelijke gegevens bewaren wij tot zeven jaar zoals verplicht is gesteld door wettelijke bepalingen binnen Nederland.

Uw account informatie Uw account informatie bewaren we tot 2 jaar nadat u niet meer actief bent geweest in uw account op onze website. U kunt uw account altijd zelf wijzigen of verwijderen. Dit doet u binnen uw account.

Gegevens binnen ons e-mail systeem voor commerciële nieuwsbrieven Als u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief kunt u uzelf altijd uitschrijven. Dit kunt u doen door in de e-mail naar beneden te scrollen en te klikken op “afmelden” Dit zorgt ervoor dat bij uw gegevens staat dat u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.

De rest van uw gegevens blijven staan.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Cookies zijn belangrijk om de website goed voor u te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand wat op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst, die informatie opslaat over uw bezoek aan de website. Zo kan onze website op een later moment rekening houden met uw voorkeuren zoals: welke Electro World vestiging u heeft gekozen als favoriete winkel.

Deze cookies worden gebruikt door trackers die de data omzetten in bruikbare informatie om de website goed te laten functioneren, de data te kunnen analyseren of marketing doeleinden.

Op onze website gebruiken we de volgende cookies:

Basis cookies
Deze cookies zijn belangrijk om de website goed te laten werken. Zo zorgt deze cookie ervoor dat u veilig kunt inloggen en dat u een bestelling veilig kunt plaatsen.

Functionele cookies
Deze cookies stellen ons in staat om het gebruik van de website vast te leggen en te analyseren zodat we deze kunnen verbeteren. Zo kunnen we onthouden waar u gebleven was met een aankoop op de website en kan uw browser uw inloggegevens onthouden indien u dit wenst.

Persoonlijke cookies
Deze cookies gebruiken wij samen met derden om een zo persoonlijk mogelijke ervaring op de website te bieden en om u op een later moment marketinguitingen te tonen die aansluiten bij uw interesses.

Wilt u deze verwijderen zodat onze website u niet meer herkent? Klik dan op onderstaande links om een uitleg hierover te krijgen op de website van de browsers zelf:

Firefox:
http://mzl.la/1h1odkm

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl&oco=1

Opera:
http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Internet explorer:
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL


Essentiële trackers:

Met Google tag manager kunnen we relatief makkelijk en snel stukjes code in geselecteerde onderdelen van onze website plaatsen. Als we iets willen veranderen of testen op de website kunnen we hier flexibel zijn. We gebruiken hiervoor de volgende aanbieder:

- Google Tag manager

Functionele trackers:

Met deze trackers kunnen we inzichten vergaren over het verkeer op onze website. Zo kunnen we bijvoorbeeld het aantal bezoekers op bepaalde pagina’s bekijken of zien welke pagina’s te langzaam laden.

- Google analytics

- New Relic

- Hotjar

- GA Audiences

Commerciële trackers:

Commerciële trackers gebruiken we om geautomatiseerd advertentieruimte in te kopen bij derden en u deze als bezoeker van onze website ook op andere websites te kunnen laten zien. De volgende aanbieders worden door ons gebruikt:

- Doubleclick

- Google Adwords

- Adform

- Google Dynamic Remarketing

Acties die u kunt ondernemen met betrekking tot uw privacy

Heeft u vragen met betrekking tot uw privacy binnen onze domeinen, ons cookiestatement of deze privacy verklaring? U kunt contact met ons opnemen met: internet@retail.nl

Uw gegevens zijn onjuist
Mochten wij onjuiste gegevens van u bezitten kunt u contact opnemen via: internet@retail.nl

Welke informatie we van u hebben
Wilt u weten welke informatie wij eventueel van u hebben? U kunt ons via internet@retail.nl bereiken en een informatieaanvraag doen. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te van dienst te zijn.

Informatie verwijderen
Wilt u bepaalde gegevens van u laten verwijderen of wilt u helemaal vergeten worden door ons? Natuurlijk vinden we dit jammer, maar we gaan u zo goed mogelijk helpen hiermee. Hiervoor kunt u contact opnemen met internet@retail.nl

Wilt u een klacht indienen?
Wij streven er naar u zo goed mogelijk te helpen met wensen en vragen over uw privacy en uw gegevens. Mocht u alsnog niet tevreden zijn kunt u bij de autoriteit persoonsgegevens een klacht indienen. Meer informatie kunt u vinden bij de autoriteit persoonsgegevens

Privacy statement disclaimer

Dit Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 juni. Wij behouden ons het recht om dit statement te wijzigen.

Dit statement is naar aanleiding van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming opgesteld en in dit statement proberen we u zo goed mogelijk te informeren op welke manieren we uw privacy waarborgen. Dit statement is dan ook met de grootste zorg opgesteld. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat er onjuistheden of onvolledigheden in staan.